Резолуција о сектама у Европи

 

Европски парламент Резолуција од 29.02.1996. године

 

Штампани материјал Бундесрата, 196/96.14.03.1996. године

Достављено од стране Европског парламента

Резолуција о сектама у Европи

Прослеђено уз допис генералног секретара

Европског парламента 008129-од 29.03.1996. године

 

Европски парламент усвојио је резолуцију на својој седници од29.02.1996.године

 

Резолуција о сектама у Европи

 

Европски парламент

 

- указујући на Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода, од 04.11.1950. године,

- указујући на Уговор о ЕУ, нарочито на чланове: Ф, ст. 2, К. 1, ст. 2,5,6,7 и 9, као и К. 3,

- указујући на своју резолуцију о ЕУ-повељи о правима детета (фуснота: А, Б, И, Ц 241, од 21.09.1992, стр. 67),

- указујући на препоруку бр. 1178 (1992.) Европског савета о сектама и новим религиозним покретима.

 

А. потврђујући своје чврсто придржавање темељних принципа демократске правне државе, као што су толеранција, слобода савести и верска слобода, слобода мишљења, као и слобода окупљања и удруживања,

 

Б. сматрајући да су у најновијим догађајима у Француској, нарочито са смрћу 16 људи, од тога 3-је деце, 23.12.1995. у Веркору (Веркорс), постале очигледно опасне активности одређених удружења, означених као секте,

 

Ц. сматрајући да активности група секти или удружења сличних сектама представљају појаву која се стално даље шири и која се у све  различититој форми може уочити у целом свету,

 

Д. сматрајући да су многе религијске и друге секте, активне у ЕУ, легализоване, те да због тога захтевају да њихове организације и активности буду заштићене гаранцијом о индивидуалној и верској слободи, што је утемељено у Европској конвенцији о људским правима,

 

Е. сматрајући да, насупрот томе, одређене секте, које као делови једне међународне мреже опершпу у ЕУ, врше илегалне и криминалне активности и стално крше људска права и баве се злостављањима, сексуалним злоупотребама, одузимањем слободе, трговином људима, подстицањем на агресивно понашање, ширењем расистичког мишљења, пореским преварама, илегалним прометом капитала, трговином иаоружања и дрогом, повредама права на рад и илегалном лекарском праксом,

 

Стога Европски Парламент

 

1. подржава инсистирање на слободи мишљења, савести и верској слободи, као и слободи удруживања, које су утврђене обавезом поштовања слободе и приватности појединца, као и заштитом од поступака, као што су мучење, нељудско и понижавајуће опхођење, ропство и тд,

2. тражи од држава-чланица да воде бригу о томе да судови и полицијски органи делотворно примењују правне одредбе и инструменте, који већ постоје на националном, те да активно и тешње сарађују, нарочито у оквиру Еуропол-а, да би спречавали повреде основних права које почињавају секте,

3. тражи од држава-чланица да испитују да ли су њихови правосудни, порески и казнени прописи довољни да би се спречило да активности таквих група буду повезане са противзаконитим поступцима,

4. тражи од влада држава-чланица да не додељују аутоматски статус верске заједнице, те да у случају секти које су умешане у илегалне и криминалне делатности испитају могућности одузимања статуса верске заједнице, који собом носи пореске олакшице и одређену правну заштиту,

5. тражи у том смислу од држава-чланица дапојачају међусобну размену информација, да би се сакупљале информације о феномену секти,

6. моли савет да провери, предложи и уведе све мере које произилазе из делетворне примене инструметаријума предвиђеног у оквиру главе IV Уговора о ЕУ и из постојеће правне  регулативе у заједници, да би се против њих борило, тражи од земаља, са циљем да се  нестале  особе пронађу  и да  се  олакша њихово  поновно укључивање у друштво,

7.тражи од комисије и држава-чланица највећу меру будности, да би се спречило да илегалне секте користе новчану помоћ заједнице,

8. овлашћује своје веће за основне слободе и унутрашње послове да предложи надлежним већима националних парламената да своју следећу заједничку седницу посвете теми секти, на тај начин би могле да се размене информације о организацијама, методама рада и понашању секти у појединим државама-чланицама и да се покажу најбоље методе за ограничавање и заустављање нежељених активности   ових   секти,   као   и  стратегије   за   просвећивање становништва о њима, закључци тог заседања требало би да у облику једног извештаја буду представљени пленуму,

9. овлашћује свог председника да ову резолуцију проследи савету, комисији, владама и парламентима држава-чланица, као и Европском савету.

 

 

Ако желимо у Европу, да ли мислимо да не морамо (с обзиром да нисмо по овој резолуцији) ништа да урадимо. Европа по овим питањима много ради, многе секте су забрањене, донесени су строги закони, Европа већу пажњу посвећује заштити својих грађана од секти, него од, рецимо, трговине белим робљем и проституцијом.

 

 

изворник

"Истина", број 1. мај-јун 2002. година

 

 

 

^